Varför hyggesfritt skogsbruk?

 

Skogen är fantastisk. Från den kan vi få virke, rekreation, koldioxidinbindning, jakt, skönhetsupplevelser, svamp och bär. Med kalhyggesfritt skogsbruk kan vi ta del av alla dess värden – hela tiden.

Det finns många sätt att bruka sin skog kalhyggesfritt och vi har utarbetat en skogsbruksstandard som inkluderar olika hyggesfria former. Med detta sagt förordar vi framför allt det sätt som kallas Naturnära skogsbruk. Att bruka sin skog naturnära innebär att man inte markbereder, röjer minimalt och endast plockhugger eller hugger små luckor. Skogen får utvecklas och åldras mer naturligt och när träden själva får avgöra var de vill växa hamnar rätt träd på rätt plats. De mest lämpade träden dominerar i tillväxtdynamiken och de mest vitala individerna hjälper varandra att ta för sig av ljus och näring genom olika former av samarbeten. Näringsläckage och kolavgång minimeras och miljövärden bevaras och höjs. Mångfald och biodiversitet inte bara ryms inom systemet, de är förutsättningar!

Först efter att de träd med höga naturvärden som ska stå kvar som evighetsträd har utsetts sker uttag huvudsakligen av beståndens större träd. Detta ger hög andel sågbart timmer som i sin tur ger fler träprodukter med lång livslängd som ger långsiktig kolinbindning. Att gå från konventionellt brukande till naturnära är lätt. Man utgår från den skog som växer på markerna men byter brukssätt och strategi för kommande åtgärder. Det kan på sikt förändra även en granplantage till en variationsrik och både ekonomiskt och ekologiskt mer uthållig skog.

Läs mer om naturnära skogsbruk

En skog som brukas naturnära har god motståndskraft mot klimatförändringar, angrepp och stormskador.

 

En skog utsätts helt naturligt för olika störningar, som storm, snö som knäcker grenar, översvämningar, betning, insekts- och svampangrepp eller brand. Med fler trädslag och arter i skogen ökar dess förmåga att stå emot angrepp och reparera sig efter storm, brand och översvämningar.11 Med hyggesfria skogsbruksmetoder minskar också problemen med jorderosion. Ett varmare klimat kommer sannolikt öka tillväxten i Sveriges skogar men om nederbörden samtidigt förändras kraftigt, bränderna ökar eller stormarna blir fler och starkare riskerar produktionen i stället att minska. Skogarnas fortbestånd är också en central del i lösningen på klimatutmaningen. Då skogen växer binder den koldioxid som genom olika processer till stor del blir till organiskt material i marken. Två tredjedelar av det kol som finns lagrat i den svenska skogen finns under jord.12 Vid kalhyggesbruk läcker koldioxid från marken och det tar många decennier innan de nya träd som planteras har kompenserat för förlusten och ännu längre innan de bundit in det som en äldre och bevara skog bundit in under tiden. Då inga hyggen utan endast små luckor tas upp stannar så gott som allt kol i marken. Vid plockhuggning fungerar skogen som en effektiv kolsänka.

 

I en skog som brukas naturnära samsas träd i olika åldrar

 

Höjd över havet, solinstrålning, jordmån, kemiska förutsättningar i marken, temperatur, nederbörd och vindar bidrar till att varje skogsplats – ståndort – har unika förutsättningar som i sin tur skapar unika skogar. På den torra, näringsfattiga höjden växer gärna tall eller ek, i den våta, näringsrika sänkan med lerjord kan al eller gran trivas. När ett stort träd faller eller avverkas öppnas en lucka i skogen där nya små trädplantor snart spirar. Men små träd kan också vara gamla! När den stora, dominerande bjässen försvinner kan det lilla trädet som hållits tillbaka i många decennier plötsligt börja växa sig stort. En mycket viktig nyckel till hur en skog utvecklas finns dold i skogsmarken. Där kan svamparnas mycel sträcka sig kilometervis15. Vissa svampar bryter ner biologiskt material och tillgängliggör näringsinnehållet för växterna. Andra svampar pluggar in i trädens rötter och fungerar som förlängda rotsystem som kommer åt näring från en mycket större jordvolym än träden klarar att nå själva. Träden levererar en substantiell del av sina kolhydrater till svampen och som tack får de livsnödvändiga mineraler i retur16. Mykorrhizasvamparna har en mycket viktig roll att fylla för skogens vatten, näring och kolbindande förmåga17. I en plockhuggen skog kan mycelet fortsätta leva vidare hela tiden för de flesta svampar.

Naturnära skogsbruk bevarar mångfald, förbättrar virkeskvaliteten och har många ekonomiska fördelar

 

Runt 20 procent av alla skogslevande arter är idag rödlistade (klassade som hotade eller sårbara) och dagens sätt att avverka samt igenväxning är främsta skäl.19 Att skydda skog helt från avverkning är en mycket viktig del i att rädda mångfalden. Avsatta skogar erbjuder dessutom viktig kunskap som referensobjekt inom naturnära skogsbruk. I naturnära skogsbruk eliminerar man den kritiska hyggesfasen och de täta ungskogarna.  Med en naturlig och sammanhängande skog utan ”gap” i form av kalhyggen kan djur och växter av alla de slag överleva och lättare hitta fler och nya platser att leva på.20

Trots att halva Sverige består av produktiv skogsmark vänder sig många svenska virkesgrossister och möbeltillverkare idag utomlands för att hitta virke av rätt sort och klass. Med naturnära skogsbruk kan vi med tiden erbjuda virke av bättre kvalitet, med täta årsringar och små kvistmärken. Trots att volymtillväxten i det enskilda trädet ibland är liten är värdetillväxten i skogen som helhet ofta god. Vi kan erbjuda ett bredare utbud av trädslag, vilket både ökar säljarens marknad och underlättar för de företag som köper virke för att bygga hus, möbler och andra saker av trä. Om fler trävaruproducenter kan hitta vad de behöver i Sverige minskar dessutom mängden transporter.

Ett stort träd som får växa lite till stiger i värde snabbare än de småplantor som skulle växa upp på samma ställe efter ett kalhygge, även om volymtillväxten är sämre. Lönsamheten per kubikmeter påverkas alltså av stammens storlek och kvalitet. Kostnaderna för avverkning, återbeskogning och skötsel spelar också in. För naturnära skogsbruk är visserligen avverkningskostnaden ofta högre än vid kalhyggesbruk, men å andra sidan har man inga utgifter för markberedning, gödsling, plantering eller röjning.

Den som brukar sin skog naturnära väljer också vilka träd som ska skördas och när, och kan avverka träd när de är stora och priset är bra. Är intresset för att köpa asp litet väntar man helt enkelt till efterfrågan är större och betalningen bättre. Vid naturnära brukande ökas regelmässigt skogsmarkens virkesförråd jämfört med konventionellt brukande. Det för med sig att fastighetens värde och dess egna kapital också ökar, särskilt som marknadsvärdet på stående skog normalt är högre än virkesvärdet för skördat virke. Naturnära skogsbruk förstärker på så sätt balansräkningen genom skogens ökande värde.

 

Naturnära skogsbruk gynnar ekoturism och rekreation

 

Naturturism är en växande näring i Sverige och bidrar till svensk ekonomi och till hållbar utveckling i våra lokalsamhällen. Naturupplevelser ligger enligt en undersökning av organisationen Visit Sweden på andra plats på listan över vad utländska turister vill få ut av sin resa till vårt land. I en naturnära skog kan skogsbruk och naturturism samsas, och skogsägare kan hitta fler inkomstmöjligheter än bara virke.

Också vi svenskar tycker om att turista i, och uppleva vår natur.21 Flera av Sveriges största föreningar ägnar sig åt just friluftsliv: Friluftsfrämjandet, Svenska orienteringsförbundet, Svenska jägarförbundet och Svenska turistföreningen.

Vi människor mår bra av att vistas i skogen. Våra stressnivåer sjunker, vi blir bättre på att fokusera, immunförsvaret stärks och vi blir gladare22. Med naturnära skogsbruk bevaras skogens skönhet och rekreationsvärden hela tiden.

 

Fotnoter

 

[1] http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/blandskog-anses-battre-bekampningsmedel/I Skogsstyrelsens årsrapport 2017 kan man läsa att ” Ett hyggesfritt skogsbruk med god miljöhänsyn är sannolikt gynnsamt för vissa organismgrupper. Sett över en längre tidsperiod är det viktigaste för bevarande av biologisk mångfald den långsiktiga och kontinuerliga tillgången av lämpliga miljöer i landskapet, och att dessa ligger tillräckligt nära varandra utifrån arternas spridningsmöjligheter.”De slår också fast att ”Stabiliteten i ett ekosystem ökar med många arter.” Skogsekosystemens stabilitet och resiliens bedöms enligt rapporten som måttlig.

[11] https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/f-for/pdf/ff-rapport_hyggesfritt_skogsbruk_en_kunskapssammanstallning-2017-04-02.pdf

[12] https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/skog-och-klimat/skogen-lagrar-kol/

[13] LUSTRA: Kolet, klimatet och skogen. Så kan skogsbruket påverka. 2008. En kunskapssammanställning av forskare från bl a SLU och KTH och Lunds universitet.

[14] Lindroth et al: Landsbygdsministern har fel – kalhyggen inte klimatsmarta. DN Debatt 120530, samt Lindroth et al: Kalhyggesförespråkarna måste se sanningen i vitögat. DN Dabatt 120604

[15] Hope Jahren, Anne: Träd, kärlek och andra växter, Volante 2018

[16] Rosling, Anna och Roger Finlay. Mykorrhizasvampar kan vittra mineraljord. Fakta Skog, (15), 2004

[17] Back, Kristina. Svampars mykorrhiza lagrar koldioxid och hjälper skogen med näring. 2015. http://www.natursidan.se/nyheter/svampars-mykorrhiza-lagrar-koldioxid-och-hjalper-skogen-med-naring/

Jastrow, JD och RM Miller. Soil aggregate stabilization and carbon sequestration: feedbacks through organomineral associations. Soil processes and the carbon cycle: s. 207-223, 1997.

Wilson, Gail WT, Charles W Rice, Matthias C Rillig, Adam Springer och David C Hartnett. Soil aggregation and carbon sequestration are tightly correlated with the abundance of arbuscular mycorrhizal fungi: results from long‐term field experiments. Ecology letters, 12(5): s. 452-461, 2009.

Averill, Colin, Benjamin L Turner och Adrien C Finzi. Mycorrhiza-mediated competition between plants and decomposers drives soil carbon storage. Nature, 505(7484): s. 543, 2014.

[18] Varenius, Kerstin: Interactions between fungi, forest management and eco system services, SLU 2017

[19] Enligt Rödlistan (Artdatabanken 2020) finns flera orsaker till minskande populationer men att främst två faktorer spelar in: avverkning och igenväxning. Avverkning har stor negativ påverkan på fler än 1 300 arter. Oftast är det fråga om arter som är knutna (eller associerade) till skoglig kontinuitet, bl a eftersom de har svårt att överleva hyggesfasen och deras substrat eller miljö inte hinner byggas upp innan skogen åter avverkas .

[20] Skogsstyrelsens årsrapport 2017

[21] Enligt en enkät från svenska WWF uppger 60 procent att de har varit i skogen under den senaste veckan och över 40 procent har tillbringat tio timmar eller mer i där den senaste månaden. 87 procent säger sig påverkas positivt eller mycket positivt när de är ute och rör sig i skogen, enligt undersökningen.

[22] Ming Kuo How might contact with nature promote human health? Promising mechanisms and a possible central pathway, Frontiers in psychology, Augusti 2015 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.01093/full

Är du skogsägare?

Kör du redan hyggesfritt på dina marker, eller vill du gå över till det från och med nu? Nu säljer vi certifikat för hyggesfri träråvara och letar efter skogsägare som vill bruka sin skog hyggesfritt.

Läs mer!
https://www.youtube.com/watch?v=Q5YM7TLgh1k

Naturnära skogsbruk - varför och hur?

Denna video lär dig mer om det sätt att bruka skogen som kallas Lübeckmodellen eller Naturnära skogsbruk.

Naturnära skogsbruk är ett klokt val!

De huvudsakliga fördelarna med naturnära skogsbruk:

  • Skogen blir mer motståndskraftig mot störningar som insektsangrepp och stormar.
  • Markskador kan minimeras vilket gör att näring och kol stannar i marken och kan utnyttjas av nästa generation träd.
  • Värdetillväxten är ofta mycket god i naturnära skogsbruk vilket är ett intressantare framgångsmått än volymtillväxt.
  • Naturnära skogsbruk ger ökad mångfald, bevarade rekreationsvärden och mer ekologiskt uthålligt producerat virke, vilket kan leda till större acceptans för skogsbruk hos allmänhet, turismföretag och miljö- och friluftsorganisationer.
  • Naturnära skogsbruk bevarar det lokala ekosystemet och ger därmed goda förutsättningar för dess arter att trivas – ett mycket viktigt värde i tider med klimatförändringar och artutdöende.
https://www.youtube.com/watch?v=ueDfE-amHmM

Vad är ett träd värt egentligen?

Martin Jentzen förklarar skogsekonomin i en trädstam.

Här är en sammanfattning av skogsbruket vi tillämpar. De skogsägare som vi samarbetar med följer dessa riktlinjer.

Detta dokument ger en introduktion till kalhyggesfri avverkningsplanering enligt naturnära skogsbruksprinciper.

Denna bok ger en fördjupad inblick i naturnära skogsbruk. På ett lättbegripligt sätt beskrivs hur metoden är ett ekonomiskt lönsamt alternativ.

Den här broschyren riktar sig till alla som har ett intresse av att veta mer om lövträ, dess användning och egenskaper

I det här dokumentet beskrivs de mål som Plockhugget jobbar för på kort och lång sikt. Egentligen en sammanfattning av varför vi finns!

Boken beskriver hur skogens skötsel påverkar virkets användbarhet. Parallellt diskuteras skogens miljö och ekonomi.

Den här broschyren handlar om svenska trädslag, dess biologiska nytta och hur vi kan gynna och använda dem.

I det här dokumentet beskrivs de mål som Plockhugget jobbar för på kort och lång sikt. Egentligen en sammanfattning av varför vi finns!