Vad finns det för hyggesfria skogsbrukskoncept?

Inom det konventionella skogsbruket förekommer att man använder sig av olika fröträdställningar eller ”skärmar” för naturlig föryngring. Dessa metoder kan ses som hyggesfria då marken alltid håller några träd. Men skogen sköts i likåldriga bestånd som i princip avverkas vid ett och samma tillfälle och den utsätts regelbundet för olika skötselåtgärder med stor inverkan på skog och mark.  

En annan kategori av metoder är blädning. Målsättningen är då att det hela tiden ska finnas träd i alla storleksklasser som successivt avverkas och ersätts med naturlig föryngring. Även detta sätt att bruka skogen förutsätter en hög grad av mänsklig styrning. 

Naturkultur är i sin tur en ekonomisk modell för skogsbruk, som oftast leder till någon form av hyggesfri tillämpning. Även naturkultur innebär mycket mänsklig styrning av skogens processer. 

Alternativet till ovanstående är det naturnära skogsbrukskonceptet som Plockhugget förespråkar. Då minimeras skötselingrepp som plantering, röjning och gallring och avverkningsintensiteten hålls låg. Stort utrymme lämnas för att låta den naturliga dynamiken forma skogen. 

Är alla hyggesfria skogsbruksmetoder tillåtna inom Plockhugget?

Nej. Vi har en skogsbruksstandard där vi ställt upp begränsningar för hur mycket virke man får ta ut och i vilken takt (vilket bland annat medför att det man normalt betraktar som fröträdställningar och skärmar faller bort). Standarden innehåller också en lång rad andra kriterier som måste följas vad gäller hänsyn till djur- och växtliv, skogens tillväxt, vilka trädslag vi tillåter, med mera. Det räcker alltså inte att lämna lite fler träd än i det konventionella hyggesbruket för att vi ska bli nöjda. 

Är Plockhugget en certifiering?

Nej, Plockhugget är ett företag som handlar med virke och kan inte utfärda certifieringar i dagslägetVi skriver avtal med dskogsägare vi samarbetar med och i kontraktet lovar de att följa vår skogsbruksstandard, som innehåller en lång rad kriterier som syftar till att åstadkomma ett hållbart skogsbruk. Om de bryter mot vårt kontrakt blir de återbetalningsskyldiga och kan också tvingas kompensera oss ytterligare ekonomiskt. 

Räcker det inte med att köpa FSC-certifierat?

Vårt virke håller betydligt högre miljöstandard än FSC och PEFC, som ger ett svagt skydd för skogens biologiska mångfald och för rekreation och skönhetsvärden i skogen. FSC och PEFC tillåter bland annat kalhyggesbruk, vilket vi undviker helt.  

Är ert virke dyrare?

Vårt standardvirke kostar i dagsläget normalt några procent mer än det du köper på en byggvaruhandel. Men det kan det väl vara värt för att rädda den biologiska mångfalden, bidra till att klimatsäkra den svenska skogen och ge skogsägare vettigt betalt? Specialbeställningar och virke av god kvalitet med täta årsringar kostar däremot mer. Vi utvärderar vårt prisläge löpande för att kunna uppnå våra mål med ett hållbart skogsbruk och samtidigt vara ett framgångsrikt företag.  

Tar det lång tid att få virket man beställer av er?

Vi har alltid ett visst utbud på lager, och våra lager är under uppbyggnad, men om du ska ha specialvirke eller större mängder krävs det i dagsläget en viss framförhållning. Under april-juni undviker vi avverkningar av hänsyn till djur- och fågellivet men övriga året jobbar vi för att få till snabba lösningar vid beställning. 

Hur kan jag veta att ert virke verkligen kommer från en skog som inte kalhuggits?

Vi jobbar direkt med virkesleverantörerna så att vi vet hur de bedriver skogsbruk, och hur mycket som huggits. Virket sågas av s– till medelstora lokala sågverk som klarar att hålla isär olika leveranser och hålla ordning på vilket virke som kommer varifrån. Tillsammans med virket du köper får du en berättelse om skogen och skogsägarna du köpt från, samt koordinater till skogsområdet där ditt virke togs utDet innebär att du själv kan åka ut i skogen och se att den finns kvar. Visst är det roligt med personliga affärer! 

Vad händer om de ni köper in virke från kalhugger efter er avverkning?

Om de gör det inom tio år från kontraktsskrivning blir de återbetalningsskyldiga till oss. Vi förebygger också att de ska vilja gå över till kalhyggesbruk genom att ge bättre betalt än andra virkesköpare. Värt att nämna är för övrigt att även de som är FSC-certifierade kan ta bort miljöhänsyn i efterhand. 

Hur kontrollerar ni era leverantörer?

Vi gör stickprovskontroller. Dessutom kan du som köpare själv kontrollera hur skogen sköts efter avverkning eftersom du får veta var ditt virke höggs. Dkan ladda ner en sammanfattning av vår skogsbruksstandard här. 

Jag har hört att ett mer intensivt skogsbruk är bättre för klimatet. Vad säger ni om det?

Forskningen kring vilket skogsbruk som skapar mest koldioxidupptag är motsägelsefull (resultaten beror bland annat på lokala klimat och jordförhållanden samt vilka parametrar och mätdata man använder sig av) men den är relativt samstämmig om att kalhyggen läcker växthusgaser i flera decennier efter kalhuggning. Det är nettoutsläpp som vi inte har råd med eftersom behovet av att minska utsläppen är akut. Dessutom visar forskning mycket tydligt att kalhyggesfria skogar blir mer motståndskraftiga mot stormar, brand, översvämning, torka, insekts- och svampangrepp och detta är problem som alla kommer öka med klimatförändringarna. Vill vi ha skogar som kan leverera virke även i framtiden måste vi ställa om också av dessa skäl. 

Varför måste jag som leverantör av virke till Plockhugget skriva under ett kontrakt att jag lovar att sköta min skog enligt er standard?

Vi på Plockhugget vill veta säkert att vi främjar ett hållbart brukande av skogen och kunna garantera våra kunder att det virke de köper verkligen kommer från en hyggesfri skog. Därför behövs ett kontrakt kring hur man som leverantör sköter sin skog. Annars skulle våra leverantörer kunna plockhugga virke åt oss (och få bättre betalt än från andra köpare) och sedan kalhugga ytan och sälja resten till någon annan strax efter. 10 år är en lång tid ur ett juridiskt perspektiv men en kort ur ett skogligt perspektiv. Vår förhoppning är naturligtvis att våra leverantörer aldrig ska kalhugga de ytor de levererar till oss från, men ett kontrakt på tio år är den juridiskt möjliga kompromissen. 

Om jag skriver under ert kontrakt om skogsbruksstandard, betyder det att jag måste leverera till er under de kommande 10 åren?

Nej. Det betyder bara att du lovar att  följa de kriterier som  stadgas i avtalet, på de ytor som avtalet gällerPlockhugger du igen på dessa ytor så kan du sälja virket till vem du vill (men förstås gärna till oss!)På de ytor som vårt skogsbrukskontrakt inte gäller sköter du för övrigt din skog som du själv vill – men vi hoppas så klart att du (om det inte är skog som bör skyddasvill bruka också dem så hållbart som möjligt och ingå avtal med oss för de ytorna också på sikt. 

Hittar du inte svar på det du undrar? Tveka inte att kontakta oss